Metaalunievoorwaarden

Algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden‑ en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN
voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken van zaken van opdrachtgever.
die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever aan opdrachtnemer. Artikel 15: Reclamaties
die zij sluiten en op alle overeenkomsten die tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
hiervan het gevolg kunnen zijn. van opdrachtnemer. in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden Artikel 7: Prijswijziging te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk
gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. 7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na van toepassing. bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer 12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken Artikel 16: Niet afgenomen zaken
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. voltooid. delen van het werk. afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in Artikel 13: Aansprakelijkheid opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van
leden van de Koninklijke Metaalunie. lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 2: Aanbiedingen eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is Artikel 17: Betaling
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die of op een door opdrachtnemer aangewezen
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs rekening.
juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. goederen in rekening brengen. verzekerd had behoren te zijn. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van plaats:
levering af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. De 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk a. bij balieverkoop contant;
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. op te schorten, als hij door omstandigheden is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten b. bij termijnbetaling:
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding - 40% van de totale prijs bij opdracht;
het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal
zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te zijn verplichtingen na te komen. voor de onderhavige overeenkomst (exclusief of als de levering van materiaal niet in de opdracht is
brengen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te BTW) in rekening is gebracht. begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, 13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: - 10% van de totale prijs bij oplevering;
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever
industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, tegen deze schade te verzekeren; verplicht op verzoek van opdrachtnemer een
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
(proef)modellen, programmatuur enz. verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van opdrachtnemer. schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze van de ontbinding geleden of te lijden schade. 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet Artikel 9: Omvang van het werk of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge als:
worden gevorderd. 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op a. een betalingstermijn is overschreden;
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens aanvraagt;
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van 9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: rekening aangeleverd nieuw materiaal. c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, 13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken gelegd;
boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. herstel- of ander bouwkundig werk; van een gebrek in een product dat door opdrachtgever e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en andere infrastructurele voorzieningen; opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan Artikel 14: Garantie 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
directe betrekking hebben op de opdracht. op of bij het werk aanwezige zaken; 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12%
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en afval; prestatie. per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem e. reis- en verblijfkosten. 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
voorgeschreven materialen. Artikel 10: Wijzigingen in het werk werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde gezien als een volle maand.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
van derden met betrekking tot het gebruik van door minderwerk als: en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties keuze daarvan. opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. of het bestek; Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte met een minimum van € 75,=.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening met de werkelijkheid; of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld over de eerste € 3.000,= 15%
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten over het meerdere tot € 6.000,= 10%
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. afgeweken. franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage over het meerdere tot € 15.000,= 8%
Artikel 5: Levertijd 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de en montage van deze delen en de eventueel gemaakte over het meerdere tot € 60.000,= 5%
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
bij benadering vastgesteld. meerwerk wordt verricht. 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in gemaakte kosten verschuldigd.
onder de omstandigheden die hem op dat moment sluiten van de overeenkomst. voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk
bekend zijn. 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% opdrachtnemer de keuze maken of hij: deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
over alle commerciële en technische details overeenstemming van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren; 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het zaken zolang opdrachtgever:
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is Artikel 11: Uitvoering van het werk materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
uitvoering van de opdracht is voldaan. ongestoord en op het overeengekomen tijdstip factuur. overeenkomsten;
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer zoals: lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de – gas, water en elektriciteit; geleverde zaak. bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden – verwarming; Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan rente en kosten, niet heeft voldaan.
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning – afsluitbare droge opslagruimte; moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen – op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. voorzieningen. - de zaak herstelt; niet bezwaren.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of 11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere - de zaak vervangt; 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever factuur. staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie waar deze zaken zich bevinden.
in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen voor de in lid 1 genoemde periode in voor de omdat de geleverde zaken zijn vermengd,
planning dit toelaat. plaats. deugdelijkheid van de installatie en/of montage. vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel Artikel 19: Beëindiging
verlengd met de duur van de opschorting. Als in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever opdrachtgever. dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft
dit toelaat. voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd schade. gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane Artikel 12: Oplevering van het werk zal deze in de plaats treden van garantie op grond van Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
vertraging. 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: dit artikel. 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik de bewerking opnieuw uit te voeren. uitsluiting is toegestaan.
Artikel 6: Risico-overgang dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
2000; het risico van de zaak gaat over op het moment meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever heeft voldaan. geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer
dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar 14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; zijn van: de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van - normale slijtage; 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting
voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen - onoordeelkundig gebruik; zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. ingebruikname van het werk niet in de weg staan. - installatie, montage, wijziging of reparatie door  
    opdrachtgever of door derden.  
    b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die  
    niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken  
    die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door  
    of namens hem zijn aangeleverd;  
© 2006 - 2018 - Nedbase ICT